Categories

มนต์::[แปะงาน]งานดนตรี2/8[1]

posted on 07 Feb 2011 17:37 by somonthebestoffriend in WORK
งานดนตรีที่จดวันที่7/2/54นะ
----------------------------------------------

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในประเทศไทย

                ดนตรี จัดเป็นศิลปะของมนุษย์ที่ถ่ายทอดความรู้สึก มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมีปัจจัย 2 ข้อที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง คือ

                1.ปัจจัยทางการเมือง – มีอิทธิพลมากในทุกๆช่วง

                2.ปัจจัยทางเทคโนโลยี

1.1 ช่วงปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน(สมัยรัชกาลที่5) มีชาวต่างชาติเข้ามาเผยแพร่แนวคิดเรื่อง เพลงเกียรติยศ จึงทำให้เกิดเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์

**เพลงเกียรติยศ คือ เพลงประจำพระองค์ของกษัตริย์แต่ละพระองค์**

                -ข้อมูลของ:เพลงสรรเสริญพระบารมี-

ในครั้งที่รัชกาลที่5 ทรงเสด็จไปเกาะชวา วงดุริยางค์ของอังกฤษได้สอบถามว่าทรงมีเพลงเกียรติยศหรือไม่ พอไม่มี วงดุริยางค์ของอังกฤษจึงได้บรรเลงเพลง “God save the Queen” ซึ่งเป็นเพลงเกียรติยศของกษัตริย์อังกฤษ พอรัชกาลที่5ทรงเสด็จไปยังเกาะสุมาตราวงดุริยางค์ก็ได้เล่นเพลงนี้เช่นกัน จนเสด็จกลับมายังประเทศไทยจึงได้โปรดเกล้าให้มีเพลงเกียรติยศขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งครูดนตรีไทยได้เลือกเพลง “บุหลันลอยเลื่อน” มาปรับปรุงเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อมารัชกาลที่5ทรงได้เลือกทำนองเพลงของครูชาวฮอลันดา ส่วนคำร้องเป็นของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดวงศ์ ภายหลังรัชกาลที่6ได้ทรงปรับแต่งคำร้องให้ดีขึ้นและใช้จนถึงปัจจุบัน

                -ข้อมูลของ:เพลงมหาชัย-

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดวงศ์ทรงนิพนธ์ขึ้น โดยเพลงมหาชัยนั้นใช้เป็นเพลงเกียรติยศสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์

                -ข้อมูลของ:เพลงมหาฤกษ์

เจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธ์ ทรงนำเพลงเก่าในสมัยอยุธยามาปรับแต่ง ซึ่งเพลงมหาฤกษ์นี้ใช้กับการเปิดงานของสามัญชนที่มียศศักดิ์

 

1.2 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง(รัชการที่7) มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมมาเป็นประชาธิปไตยในปี2475 และได้มีเพลงสำคัญเกิดขึ้นคือ “เพลงชาติ”

                -ข้อมูลของ:เพลงชาติ-

-ทำนอง โดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยาการ)

-คำร้อง โดย ขุนพิจิตร มาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ในสมัยนั้นเพลงชาติยังไม่เป็นทางการ ในปี2477รัฐบาลได้จัดประกวดคำร้องเพลงชาติซึ่งขุนพิจิตรยังคงได้เช่นเดิมแต่ได้มีการเพิ่มคำร้องมาอีก2บทซึ่งเป็นของนายฉันท์ ขำวิไล ทำให้เพลงชาติสมัยนั้นมีความยาวมาก และในปี2482ได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทย จึงมีการประกวดคำร้องอีกครั้ง โดยใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์ดังเดิม ในการประกวดครั้งนั้น พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)  ซึ่งแต่งในนามกองทัพบก ได้รับเลือกให้ใช้คำร้องนั้นในเพลงชาติไทย และก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2482 เป็นต้นมา...

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถ้ามีผิดพลาดตรงไหนเพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะคะ^^

edit @ 12 Feb 2011 22:46:12 by So&Mon ♥ V're best of friend ^^

edit @ 12 Feb 2011 22:46:40 by So&Mon ♥ V're best of friend ^^

edit @ 14 Feb 2011 19:33:50 by So&Mon ♥ V're best of friend ^^

edit @ 19 Feb 2011 20:13:36 by So&Mon ♥ V're best of friend ^^

edit @ 27 Feb 2011 16:21:18 by So&Mon ♥ V're best of friend ^^

Comment

Comment:

Tweet